Let's Go My Dream

Bibioteka doktora Wu

Tłumaczenia i opracowania powstały z inicjatywy doktora Mariusza Wachulskiego

Publikacje mają na celu udostępnienie tej wiedzy głównie pacjentom i / lub ich opiekunom, ponieważ świadomość problemów ma pozytywny wpływ na efekty terapii.


Spis artykułów

014 System wsparcia oddechu w celu osiągnięcia maksymalnej rekrutacji objętości płuc 013 Mechaniczne wsparcie usuwania wydzieliny z dróg oddechowych
012 Wytyczne stosowania wentylacji mechanicznej do leczenia przewlekłych schorzeń układu oddechowego 011 Wytyczne zaniechania wentylacji
010 Wpływ siły mięśni obwodowych na sukces dekaniulacji 009 Usunięcie rurki tracheotomijnej
008 Urządzenia wspomagające i protokoły odstawienia wentylacji mechanicznej 007 Tracheostomia – podręcznik pielęgnacji (skrót)
006 Szczytowe natężenie przepływu kaszlu predykatorem sukcesu dekaniulacji 005 Szanse skuteczniej terapii – głos pacjenta
004 Praca podczas spontanicznego oddychania, jako predykator zaprzestania wentylacji 003 Kryteria ekstubacji i usuwania rurki tracheotomijnej
002 Czynniki wpływające na dekaniulację u pacjentów po poważnych obrażeniach mózgu 001 Tracheotomia: Analizy kliniczne i wytyczne

014  System wsparcia oddechu w celu osiągnięcia maksymalnej rekrutacji objętości płuc

Powszechnie wiadomo, że pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi doświadczają licznych problemów, dotyczących układu oddechowego. Jednym z nich jest osłabienie mięśni oddechowych, często powodujące niezdolność do zwiększania objętości płuc, aż do ich maksymalnej pojemności, co prowadzi do jej redukcji, poprzez skrócenie i włóknienie dystroficznych mięśni. Spadek podatności płuc, a w konsekwencji zmniejszenie objętości płuc, zmniejsza efektywność kaszlu. Najnowsze techniki, opisane przez Centrum Neurorehabilitacji w Ottawie, przynoszą wiele korzyści. Urządzenie jest proste w obsłudze i konstrukcji, przenośne, a jego niski koszt sprawia, że jest łatwo dostępne, więc leczenie można rozpocząć szybko. Technikę opisano jako oddech za pomocą zmodyfikowanego worka samorozprężalnego
Zobacz również film: Metoda LVRM.

013  Mechaniczne wsparcie usuwania wydzieliny z dróg oddechowych

Jedna z 3.500 osób może się spodziewać, że odziedziczyła chorobę nerwowo-mięśniową (NMD), która ujawni się w dzieciństwie albo w późniejszym okresie życia. W tej grupie pacjentów główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności są zakażenia dróg oddechowych. Efektywny kaszel jest niezbędny dla usuwania wydzieliny z dróg oddechowych i ochrony przed infekcją. Niniejsza praca koncentruje się na mechanicznej pomocy, która wspomoże usuwanie wydzieliny i zwiększy skuteczność kaszlu u pacjentów z NMD…

012  Wytyczne stosowania nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej do leczenia przewlekłych schorzeń układu oddechowego

W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby publikacji naukowych, o stosowaniu wentylacji mechanicznej, w leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej W połączeniu z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na korzystanie z domowej wentylacji mechanicznej i obecną sytuacją polityczną, trwa debata na temat eskalacji wymagań finansowych, stawianych systemowi opieki zdrowotnej, związana z potrzebą wdrożenia efektywnego systemu opieki zdrowotnej…

011  Wytyczne zaniechania wentylacji

Wstrzymanie lub wycofanie się z procesu mechanicznej wentylacji pacjenta jest ważnym, klinicznym problemem. Opóźnienia w tym procesie powodują wzrost odsetka powikłań wentylacji mechanicznej jak i wzrost kosztów leczenia. Istnieje szereg ważnych kwestii związanych z opieką nad mechanicznie wentylowanymi pacjentami, których proces chorobowy zaczyna się stabilizować, kiedy to rozważane jest zaprzestanie wentylacji mechanicznej…

010  Wpływ siły mięśni obwodowych na sukces dekaniulacji

Tracheostomia jest prawdopodobnie najczęstszym postępowaniem chirurgicznym u pacjentów krytycznie chorych i zazwyczaj jest wykonywana w celu ułatwienia wentylacji mechanicznej. Wytyczne oparte na dowodach potwierdziły korzyści z tracheotomii, jednak nie ma zgody co do kryteriów dekaniulacji. Celem badania była ocena wpływu siły mięśni obwodowych i innych czynników na sukces dekaniulacji…

009  Usunięcie rurki tracheotomijnej

Terapeuta oddechowy odgrywa ważną rolę w usunięciu rurki tracheotomijnej. Usunięcie rurki tracheotomijnej należy rozważyć tylko wtedy, gdy problem w górnych drogach oddechowych (przeszkoda) został rozwiązany, odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych jest kontrolowane, a wentylacja mechaniczna nie jest już potrzebna. Predykatorami sukcesu jest zdolność do wytwarzania energicznego kaszlu i brak skłonności do aspiracji…

008  Urządzenia wspomagające i protokoły odstawienia wentylacji mechanicznej

Wskazania do wentylacji mechanicznej i opieka w OIT są poza zakresem niniejszego przeglądu, który koncentruje się na rehabilitacji. Jednak długotrwałe powikłania związane z przewlekłą zależnością od respiratora muszą być wymienione, w celu podkreślenia ich znaczenia. Podejście do zaprzestania wentylacji mechanicznej pozostaje ważnym i nieco zaniedbanym problem…

007  Tracheostomia – podręcznik pielęgnacji (skrót)

Istnieją dowody, że pierwsza próba nacięcia chirurgicznego tchawicy, w celu wykonania sztucznych dróg oddechowych, została wykonana przez rzymskiego lekarza, 124 lata przed narodzeniem Chrystusa. Trzysta lat później, dwóch lekarzy, Aretaeus i Galen, określili zapalenie migdałków i krtani jako wskazanie do chirurgicznej tracheostomii…

006  Szczytowe natężenie przepływu kaszlu predykatorem sukcesu dekaniulacji

Dokument opisuje strategię precyzyjnego prognozowania sukcesu dekaniulacji u pacjentów neurochirurgicznych, która wskazuje najlepszy czas na usunięcie tracheotomii i minimalizuje ryzyko dalszego utrzymywania tracheotomii i nieudanych dekaniulacji…

005  Szanse skuteczniej terapii – głos pacjenta

Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi lekarzy – terapeutów oddechowych na, widziane od strony pacjenta i jego opiekuna, ważne zależności, które mogą mieć istotny wpływ na skutki terapii a w niektórych sytuacjach mogą nawet przesądzać o mocnym wsparciu lub niepowodzeniu. Krótka charakterystyka opisywanych zjawisk ma charakter ogólny i nie próbuje wyjaśniać ich przyczyn ani też nie wyczerpuje listy tych uwarunkowań…

004  Praca podczas spontanicznego oddychania, jako predykator zaprzestania wentylacji

Celem pracy była ocena pracy oddychania, w czasie 120 minut spontanicznego procesu oddychania, w układzie T-tube i ocena jego wartości predykcyjnej dla wyniku ekstubacji…

003  Kryteria ekstubacji i usuwania rurki tracheotomijnej

Celem badania było prospektywne porównanie parametrów, które pomogą przewidzieć sukces ekstubacji i usunięcia rurki tracheostomijnej. Zmienne pojemność życiowa płuc i maksymalny przepływy kaszlowy, badano w celu określenia ich przydatności w przewidywaniu sukcesu udanej ekstubacji i dekaniulacji…

002  Czynniki wpływające na dekaniulację u pacjentów po poważnych obrażeniach mózgu

Celem pracy była analiza czynników, które mogą mieć pozytywny wpływ na dekaniulację (usunięcie rurki tracheotomijnej) u pacjentów z tracheotomią wykonaną z powodu urazu mózgu, udaru mózgu lub zatrzymania akcji serca. Materiał obejmuje 127 pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji między 2002 i 2005 rokiem…

001  Tracheotomia: Analizy kliniczne i wytyczne

Tracheotomia jest powszechnie wykonywaną procedurą. Belgijskie Towarzystwo Pneumonologii i belgijskie Stowarzyszenie Torakochirurgiczne opracowały wytyczne dotyczące tracheotomii u dorosłych. Wykorzystano też procedury opracowane przez American College of Chest Physicians…

© 2013-2018
{: Krzysiek Maziarz        krzysiek@andreovia.pl
12:00:00

stat free counters stat